Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017

 Do szkoły przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Do szkoły mogą być także przyjmowane dzieci obywateli polskich na stałe zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami do nauki oraz odpowiednimi warunkami kadrowymi.

Po zmianie Ustawy o Systemie Oświaty do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci 7-letnie (rocznik 2009), a następnie dzieci 6-letnie (rocznik 2010). Kazde dziecko musi wykazać się znajomością języka polskiego w stopniu komunikatywnym oraz musi spełniać obowiązek szkolny w amerykańskim systemie edukacyjnym. 4 czerwca 2016 r. zostanie przeprowadzona rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego (dokładna godzina zostanie podana w terminie późniejszym drogą mailową).

Zgłoszenie ucznia do szkoły odbywa się poprzez złożenie do kierownika szkoły wymaganych dokumentów:

1) wniosku o przyjęcie dziecka do SPK (załącznik nr 1)

2) kwestionariusza zgłoszeniowego ucznia (załącznik nr 2)

3) oświadczeń/zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3)

4) oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego w amerykańskim systemie edukacyjnym (załącznik nr 4).

Podczas składania dokumentów rekrutacyjnych rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany okazać, celem potwierdzenia informacji zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym ucznia, następujących dokumentów: paszportu dziecka (polskiego lub kraju, którego dziecko jest obywatelem) oraz paszportów lub dowodów osobistych rodziców/opiekunów prawnych.

UWAGA:  Przyjmowana będzie wyłącznie  pełna dokumentacja rekrutacyjna.

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających wymagane kryteria.

Zgłoszenia uczniów będą przyjmowane na terenie szkoły w dniach: 7 maja, 14 maja oraz 21 maja 2016 r. w godz. 9.15-13.00, w pokoju nauczycielskim 113 w Longfellow Middle School, 2000 Westmoreland Street, Falls Church, VA 22043.

Można dokonać zgłoszenia ucznia poprzez wysłanie zeskanowanego wniosku o przyjęcie ucznia i kwestionariusza zgłoszeniowego (załączniki nr 1 i 2) na następujący adres mailowy: waszyngton@orpeg.pl jednakże w takim przypadku oryginały wszystkich wymaganych dokumentów (łącznie z oryginałem wniosku i kwestionariusza) należy złożyć osobiście u kierownika SPK najpóźniej 21 maja w podanych wyżej godzinach.

Przypominam, że te same zasady obowiązują uczniów zainteresowanych nauką w I klasie gimnazjum oraz w I klasie LO (także obecnych uczniów SPK).

W przypadku aplikowania do klas II-VI SP, II-III G oprócz wymienionych dokumentów należy dołączyć kopię świadectwa ukończenia klasy programowo niższej. Uczniowie do tych klas będą przyjmowani jedynie w przypadku posiadania wolnych miejsc. SPK zastrzega sobie prawo przeprowadzenia egzaminu poziomującego ucznia.