Zapisy do szkoły

REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY POLSKIEJ przy AMBASADZIE RP w WASZYNGTONIE  NA ROK SZKOLNY 2020/2021  

Kierownik Szkoły Polskiej ogłasza nabór uczniów do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej oraz do  klasy I Liceum Ogólnokształcącego.Do szkoły przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Do szkoły mogą być także przyjmowane dzieci obywateli polskich na stałe zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami do nauki oraz odpowiednimi warunkami kadrowymi.

Po zmianie Ustawy o Systemie Oświaty do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci 7-letnie, a następnie dzieci 6-letnie.

Każde dziecko musi wykazać się znajomością języka polskiego w stopniu komunikatywnym oraz musi spełniać obowiązek szkolny w amerykańskim systemie edukacyjnym.

Szkoła  prowadzi rekrutację wyłącznie drogą elektroniczną.  Zgłoszenia należy kierować poprzez wysłanie zeskanowanych dokumentów na następujący adres mailowy: waszyngton@orpeg.pl.

Zapisów  ONLINE dokonują  tylko rodzice lub prawni opiekunowie dzieci  w terminie od 15 kwietnia do 23 maja.

Lista  wymaganych dokumentów zgłoszeniowych:

1) kwestionariusz zgłoszeniowy o przyjęcie dziecka do Szkoły Polskiej (załącznik nr 1);

2) klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych – (załącznik nr 2);

3)  oświadczeń/zgody na przetwarzanie danych osobowych (załączniki nr 3a i 3b);

4) oświadczenia rodzica/prawnego opiekuna o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego w amerykańskim systemie edukacyjnym (załącznik nr 4);

 5) powiadomienie w nagłych wypadkach (załącznik nr 5).

Wymagane  oryginały  powyższych dokumentów niezbędne  będą do okazania we wrześniu, po otrzymaniu wcześniej informacji  o zakończonej rekrutacji drogą mejlową.

Podczas składania dokumentów rekrutacyjnych rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany okazać, celem potwierdzenia informacji zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym ucznia, następujących dokumentów: metryki urodzenia dziecka, paszportu dziecka (polskiego lub kraju, którego dziecko jest obywatelem) oraz paszportów lub dowodów osobistych rodziców/opiekunów prawnych.

UWAGA:  Przyjmowana będzie wyłącznie pełna dokumentacja rekrutacyjna. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających wymagane kryteria.

Wyniki rekrutacji zostaną podane do wiadomości rodziców/opiekunów prawnych do dnia 15 czerwca. Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje kierownik Szkoły.

W przypadku aplikowania do klas II-VIII SP oprócz wymienionych dokumentów należy dołączyć kopię świadectwa ukończenia klasy programowo niższej. Uczniowie do tych klas będą przyjmowani jedynie w przypadku posiadania wolnych miejsc. Szkoła  zastrzega sobie prawo przeprowadzenia egzaminu poziomującego ucznia. Dotyczy to tylko zgłoszeń nowych uczniów.

Aktualni uczniowie SP ( z wyjątkiem uczniów klasy ósmej SP ) przechodzą do klasy programowo wyższej na podstawie promowania i nie trzeba ich ponownie zapisywać.