Nabór na stanowisko nauczyciela bibliotekarza.

Kierownik Szkoły Polskiej przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie 

ogłasza nabór na stanowiskonauczyciela bibliotekarza

 

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (4/36), data rozpoczęcia pracy: 01.09.2020  r.

I.     Wymagania niezbędne:

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)

 Art. 9. ust.1. Stanowisko nauczycielamoże zajmować osoba, która:

1)  posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczającekwalifikacje;

2)  przestrzega podstawowych zasadmoralnych;

3)  spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywaniazawodu.

Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela bibliotekarza jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 z późn. zm.):

Zgodnie z § 5. ust. 5ww. rozporządzenia Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela bibliotekarza w szkołach podstawowych za granicą i liceach ogólnokształcących za granicą posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w ust. 1- 4 lub §7

II.   Zakres obowiązków na stanowisku pracy:

1.     nauczyciel bibliotekarz udostępniazbiory,

2.     odpowiada za stan i wykorzystanie zbiorówbiblioteki,

3.     popularyzujeczytelnictwo,

4.     prowadzi dokumentację biblioteczną,

5.     współpracuje z nauczycielami poszczególnych przedmiotów,

6.     odpowiada za realizację celów i zadańbiblioteki,

7.     opracowuje plan pracy, sporządza sprawozdanie okresowe iroczne,

8.     aktywnie uczestniczy w zebraniach radypedagogicznej,

9.     zna przepisy prawa oświatowego, statutu i regulaminów Szkoły Polskiej,

10. współpracuje z Biblioteką Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji zaGranicą,

11. uczestniczy w uroczystościach i imprezach szkolnych, zgodnie z organizacją rokuszkolnego.

III.             Wymagania dodatkowe

1.     wiedza na temat uwarunkowań pracy z dziećmi polskimi zagranicą,

2.     wskazana znajomość literatury dziecięcej imłodzieżowej,

3.     kreatywność i dostępność czasowa poza godzinamidydaktycznymi.

IV.         Wymagane dokumenty:

1.     list motywacyjny i życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz zawierające następujące dane osobowe: imię (imiona) i nazwisko kandydata, datę, dane kontaktowe,

2.     poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego, poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeślidotyczy),

3.     poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku bibliotekarza, 

IV.   Podpisane oświadczenia kandydata:

-    oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

-    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowaniedyscyplinarne;

-    oświadczenie, że kandydat  nie był  skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo  lub umyślne przestępstwoskarbowe;

-    oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) zwanej dalej „KN”, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 KN a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 pkt  6-8 ustawy z  dnia 20 lipca 2018 r.  - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.);

-    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art.  6 ust.1lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych, dalej jako: RODO).

Wskazuje się, iż podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata w niniejszym procesie rekrutacyjnym  jest   dobrowolna   zgoda   kandydata (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Z  tych   względów   prosimy   o   załączenie   do dokumentów rekrutacyjnych podpisanej klauzuli zgody, w następującym brzmieniu:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych  przez Szkołę Polską przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie, adres: 2224 Wyoming Ave. N.W., Washington D.C. 20008,  wchodzącą w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela bibliotekarza. Zostałem(łam) poinformowany(a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano  na  podstawie  zgody  przed  jej  cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie - wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesierekrutacji.”.

Osoba, która zostanie wybrana, będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do okazania oryginałów dokumentów  złożonych  w  kopiach  oraz  ponadto  do  dostarczenia   zaświadczenia  o  niekaralności 
z Krajowego Rejestru Karnego (Podstawa prawna: art. 10 ust. 8 a KN) i wykonania badańlekarskich.

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 29 maja 2020 r. 
do godz. 20.00  na adres: waszyngton@orpeg.pl

W temacie wiadomości należy wpisać: nabór na stanowisko nauczyciela bibliotekarza.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Waszyngton, 12.05.2020 r.

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  a  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Szkołę Polską przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie, adres 2224 Wyoming Ave. N.W., Washington D.C. 20008, wchodzącą w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczycielabibliotekarza.

Zostałem(łam) poinformowany(a), iż zgoda może zostać przeze  mnie  wycofana  w  każdym czasie.  Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.  Jednocześnie - wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesierekrutacji.

 

 

 

…………..………………...

data i podpis kandydata


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W SZKOLE POLSKIEJ PRZY AMBASADZIE RP W WASZYNGTONIE, WCHODZĄCEJ
W SKŁAD OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ

 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku   z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowychoraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Powyższe zasady mają zastosowanie od 25 maja 2018 r.

 

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Szkoła Polska  przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie (dalej: Szkoła Polska), adres 2224 Wyoming Ave. N.W., Washington D.C. 20008, wchodząca w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530Warszawa.

2.     Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w zakresie działania Szkoły Polskiej wchodzącej w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji
za Granicą, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
za pomocą adresu e-mailiod@orpeg.pl.

3.     Administrator danych osobowych – Szkoła Polska wchodząca w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonejzgody.

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treścizgody.

5.     W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogąbyć:

a)              organy  władzy  publicznej  oraz  podmioty   wykonujące   zadania   publiczne   lub   działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującegoprawa;

b)              inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Szkoła Polska  wchodząca  w  skład   Ośrodka  Rozwoju  Polskiej  Edukacji zaGranicą.

6.     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych    w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.     W związku z przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia,  a  także   prawo   do   wniesienia   sprzeciwu,   oraz   inne   uprawnienia   w   tym   zakresie   wynikające z obowiązujących przepisówprawa.

8.     W  przypadku,  gdy  przetwarzanie  danych   osobowych   odbywa   się   na   podstawie   zgody   osoby na  przetwarzanie  danych  osobowych  (art.  6  ust.  1  lit.  a  RODO),  przysługuje  Pani/Panu  prawo    do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie - wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.

9.     W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Szkole Polskiej wchodzącej w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakterdobrowolny.

11.  Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będąprofilowane.

 

 

 

………………………...

data i podpis kandydata

ZałącznikWielkość
PDF icon ogloszenia_bibliotekarz_Waszyngton.pdf338.54 KB