Wyniki konkursu na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, wiedzy o Polsce oraz języka polskiego

W wyniku ogłoszonych konkursów na wakujące stanowiska nauczycieli z nadesłanych ofert wybrano następujące osoby jako najpełniej spełniające wymagane kryteria:

- nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej: Pani Natalia Kasprzycka;

- nauczyciel wiedzy o Polsce: Pani Agnieszka Ciarkowska

- nauczyciel języka polskiej: brak ofert (wobec konieczności utworzenia łączonej klasy gimnazjalnej w chwili obecnej SPK nie będzie ponawiać konkursu).