Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2016/2017

 

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2016/2017 odbędzie się w dniach od 27 sierpnia do 7 września 2016 r.

 

Zgłoszenia uczniów można dokonać poprzez wysłanie zeskanowanego wniosku o przyjęcie ucznia i kwestionariusza zgłoszeniowego (załączniki nr 1 i 2) na następujący adres mailowy: waszyngton@orpeg.pl jednakże oryginały wszystkich wymaganych dokumentów (łącznie z oryginałem wniosku i kwestionariusza) należy złożyć osobiście u kierownika SPK 10 września 2016 r. w godz. 9:45 – 10:30, w pokoju nauczycielskim 113 w Longfellow Middle School, 2000 Westmoreland Street, Falls Church, VA 22043.

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających wymagane kryteria. Uczniowie będą przyjmowani jedynie w przypadku posiadania wolnych miejsc w danej klasie.

Po zmianie Ustawy o Systemie Oświaty do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci 7-letnie (rocznik 2009), a następnie dzieci 6-letnie (rocznik 2010). Każde dziecko musi wykazać się znajomością języka polskiego w stopniu komunikatywnym oraz musi spełniać obowiązek szkolny w amerykańskim systemie edukacyjnym.10 września 2016 r. zostanie przeprowadzona rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego uczniów aplikujących do klasy I SP (dokładna godzina zostanie podana w terminie późniejszym drogą mailową).

Dokumenty wymagane do zgłoszenia ucznia do szkoły:

1) wniosek o przyjęcie dziecka do SPK (załącznik nr 1)

2) kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia (załącznik nr 2)

3) oświadczenie/zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3)

4) oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego w amerykańskim systemie edukacyjnym (załącznik nr 4).

Przyjmowana będzie wyłącznie  pełna dokumentacja rekrutacyjna.

Podczas składania dokumentów rekrutacyjnych rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany okazać, celem potwierdzenia informacji zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym ucznia, następujących dokumentów: paszportu dziecka (polskiego lub kraju, którego dziecko jest obywatelem) oraz paszportów lub dowodów osobistych rodziców/opiekunów prawnych.

Przypominam, że te same zasady obowiązują uczniów zainteresowanych nauką w I klasie gimnazjum.

W przypadku aplikowania do klas II-VI SP, II-III G oprócz wymienionych dokumentów należy dołączyć kopię świadectwa ukończenia klasy programowo niższej. SPK zastrzega sobie prawo przeprowadzenia egzaminu poziomującego ucznia.

Do szkoły przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Do szkoły mogą być także przyjmowane dzieci obywateli polskich na stałe zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami do nauki oraz odpowiednimi warunkami kadrowymi