O szkole

 Do naszej szkoły uczęszczają dzieci obywateli polskich przebywające tymczasowo na terytorium Stanów Zjednoczonych oraz dzieci Polonii amerykańskiej.

Szkoła Polska przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie podlega pod  Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, ul.  Kielecka 43, 02-530 Warszawa

 

Kierownikiem Szkoły jest Katarzyna Gierzyńska

Telefon: 202-468-9479

Email: waszyngton@orpeg.pl

 

Szkoła Polska w Waszyngtonie, który istnieje od 1971 roku realizuje uzupełniający program nauczania tzn. prowadzi zajęcia z wybranych przedmiotów nie objętych nauczaniem w szkołach amerykańskich oraz przedmiotów, w nauczaniu których występują istotne różnice między programem szkoły polskiej i amerykańskiej. Stawiamy sobie dwa równorzędne cele: umożliwienie uczniom kontynuowania edukacji w Polsce oraz propagowanie tradycji Ojczyzny i języka polskiego.

 


 

Kształcenie w Szkole Polskiej obejmuje dwa typy szkół:

1. Szkołę podstawową (klasy I-VIII)
2. Liceum Ogólnokształcące 

 

Szkoła Polska prowadzi również zajęcia dodatkowe:

1. klasę "0”
2. religię (dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej)

 

Lekcje odbywają się raz w tygodniu, w soboty lub w niedziele, w godzinach  9.00 - 15.00.    

 

 

Uczeń kończący naukę w danym roku szkolnym otrzymuje świadectwo szkolne według zasad i wzorów obowiązujacych w systemie oświaty Rzeczpospolitej Polskiej.