Rekrutacja uzupełniająca do SPK w Waszyngtonie na rok szkolny 2017/2018

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2017/2018 odbędzie się w dniach od 26 sierpnia do 6 września 2017 r.

 

Do szkoły przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Do szkoły mogą być także przyjmowane dzieci obywateli polskich na stałe zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami do nauki oraz odpowiednimi warunkami kadrowymi.

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających wymagane kryteria. Uczniowie będą przyjmowani jedynie w przypadku posiadania wolnych miejsc w danej klasie.

Uwaga: Nie przyjmujemy już zgłoszeń do klasy pierwszej szkoły podstawowej ze względu na brak wolnych miejsc.

Zgłoszenia uczniów do klasy II – VII szkoły podstawowoej oraz II – III gimnazjum można dokonać poprzez wysłanie zeskanowanego wniosku o przyjęcie ucznia i kwestionariusza zgłoszeniowego (załączniki nr 1 i 2) na następujący adres mailowy: waszyngton@orpeg.pl jednakże oryginały wszystkich wymaganych dokumentów (łącznie z oryginałem wniosku i kwestionariusza) należy złożyć osobiście u kierownika SPK 9 września 2017 r. w godz. 9:45 – 10:30, w pokoju nauczycielskim 113 w Longfellow Middle School, 2000 Westmoreland Street, Falls Church, VA 22043.

Dokumenty wymagane do zgłoszenia ucznia do szkoły:

1) wniosek o przyjęcie dziecka do SPK (załącznik nr 1)

2) kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia (załącznik nr 2)

3) oświadczenie/zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3)

4) oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego w amerykańskim systemie edukacyjnym (załącznik nr 4).

Przyjmowana będzie wyłącznie  pełna dokumentacja rekrutacyjna.

Podczas składania dokumentów rekrutacyjnych rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany okazać, celem potwierdzenia informacji zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym ucznia, następujących dokumentów: paszportu dziecka (polskiego lub kraju, którego dziecko jest obywatelem) oraz paszportów lub dowodów osobistych rodziców/opiekunów prawnych.

W przypadku aplikowania do klas II-VII SP, II-III G oprócz wymienionych dokumentów należy dołączyć kopię świadectwa ukończenia klasy programowo niższej. Każde dziecko musi wykazać się znajomością języka polskiego oraz musi spełniać obowiązek szkolny w amerykańskim systemie edukacyjnym.SPK zastrzega sobie prawo przeprowadzenia egzaminu poziomującego ucznia.