Konkurs na nauczyciela wiedzy o Polsce

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP
w Waszyngtonie  ogłasza konkurs na stanowisko:

Nauczyciela wiedzy o Polsce w szkole podstawowej/gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018

 

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (5/26).

 

Wymagania niezbędne:

 

Zgodnie z art. 9 ustawy  Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017 r., poz. 1189) oraz rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r. (Dz. U. 2015 r. Poz. 1264)

 

 Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

 

1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;

 

2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;

 

3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

 

Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela wiedzy o Polsce jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (t.j. Dz. U. Z 2015 r. poz. 1264.):

 

§ 4a

 

5. Kwalifikacje do nauczania wiedzy o Polsce w klasach IV-VI w szkołach podstawowych za granicą, w gimnazjach za granicą i w liceach ogólnokształcących za granicą posiada osoba, która:

 

1)   ma kwalifikacje wymagane do nauczania historii określone w § 2 ust, 1, § 3 lub § 4 ust. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 40 godzin, lub

 

2)   ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego, geografii lub wiedzy o społeczeństwie określone w § 2 ust. 1, § 3 lub § 4 ust. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 80 godzin, lub

 

3)   ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin.

 

Wymagania dodatkowe:

 

- legalny pobyt w USA wraz z pozwoleniem na podjęcie pracy,

 

- doświadczenie w pracy z dziećmi polskimi mieszkającymi za granicą,

 

- znajomość zasad funkcjonowania szkół przy placówkach dyplomatycznych poza granicami kraju,

 

- umiejętność pracy z grupą łączoną (klasy II-III gimnazjum),

 

- dyspozycyjność w ramach godzin i dni pracy – praca w soboty,

 

- umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy,

 

- umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty:

 

  • list motywacyjny i CV

  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego

  • kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy)

  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazańzdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela

  • kopia dokumentu potwierdzającego prawo pobytu i podjęcia pracy w USA

 

Oświadczenie kandydata o:

- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych - niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie - niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379)

 

- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (
t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia postępowania.

 

Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny byćpotwierdzone przez kandydata klauzulą„za zgodnośćz oryginałem”.

 

Osoba, która wygra konkurs  będziezobowiązana przed podpisaniem umowy do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i wykonania badańlekarskich.

 

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 27 sierpnia 2017 roku do godziny 20.00 na adres: waszyngton@orpeg.pl  W temacie wiadomości należy wpisać: konkurs na stanowisko nauczyciela wiedzy o Polsce.

 

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Waszyngton, 15 sierpnia 2017 r.

 

ZałącznikWielkość
Plik konkurs-nauczyciel wiedzy o Polsce 2017.docx30.49 KB