Konkurs na nuczyciela edukacji wczesnoszkolnej

 

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP
w Waszyngtonie  ogłasza konkurs na stanowisko:

 

 Nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej

 

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (4/26).

 

Wymagania niezbędne:
Zgodnie z art. 9 ustawy Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1189) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz.U. z 2015 r. 1264)


Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:
1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;
2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;
3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (t.j. Dz. U. Z 2015 r. poz. 1264.):
§ 4a
5. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I – III szkół podstawowych w szkole za granicą posiada osoba, która:
1)    ma kwalifikacje wymagane do nauczania edukacji wczesnoszkolnej określone w § 2 ust, 1, § 3 lub § 4 ust. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 20 godzin, lub
2)    ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego określone w § 2 ust. 1, § 3 lub § 4 ust. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin.

 

Wymagania dodatkowe:
- legalny pobyt w USA wraz z pozwoleniem na podjęcie pracy,
- doświadczenie w pracy z dziećmi polskimi mieszkającymi za granicą,

- znajomość zasad funkcjonowania szkół przy placówkach dyplomatycznych poza granicami kraju,
- umiejętność pracy z dziećmi z wykorzystaniem różnorodnych metod nauczania i zabaw,
- dyspozycyjność w ramach godzin i dni pracy – praca w soboty,
- umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy,
- umiejętność pracy w zespole.

 Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny i CV
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego

  • kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy)

  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazańzdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela

  • kopia dokumentu potwierdzającego prawo pobytu i podjęcia pracy w USA

 

Oświadczenie kandydata:

- że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne ( dotyczy nauczycieli mianowanych i dyplomowanych)
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych - niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie - niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa
w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379)

- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (
t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia postępowania.

Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny byćpotwierdzone przez kandydata klauzulą„za zgodnośćz oryginałem”.

Osoba, która wygra konkurs będziezobowiązana przed podpisaniem umowy do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i wykonania badańlekarskich.

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 8 października 2017 roku do godziny 12.00 na adres: waszyngton@orpeg.pl  W temacie wiadomości należy wpisać: konkurs na stanowisko nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni drogą mailową
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Waszyngton, 30 września 2017 r.