Konkurs na stanowisko nauczyciela bibliotekarza

 

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie RP
w Waszyngtonie ogłasza konkurs na stanowisko:

 

Nauczyciela bibliotekarza

w szkole podstawowej / gimnazjum

w roku szkolnym 2017/2018

 

 Wymiar czasu pracy: niepełny etat (4/36).

 

Wymagania niezbędne:

 

Zgodnie z art. 9 ustawy Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2017 r., poz. 1189) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz.U. z 2015 r. 1264)

 

Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

 

posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;

 

2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;

 

3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

 

Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela bibliotekarza jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (t.j. Dz. U. Z 2015 poz.1264):

 

§ 4a

 

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-bibliotekarza, z wyjątkiem bibliotek pedagogicznych, posiada osoba, która:

 

1) ukończyła studia wyższe w zakresie bibliotekoznawstwa na poziomie wymaganym od nauczycieli danego typu szkoły lub rodzaju placówki oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub

 

2) posiada wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju placówki oraz posiada przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończyła:

 

a) studia pierwszego stopnia w zakresie bibliotekoznawstwa lub zakład kształcenia nauczycieli w specjalności bibliotekoznawstwo lub

 

b) studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie bibliotekoznawstwa, lub

 

c) pomaturalne studium bibliotekarskie.

 

2. Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela-bibliotekarza w szkołach podstawowych posiada również osoba, która ukończyła zakład kształcenia nauczycieli w specjalności bibliotekoznawstwo.

 

3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela.

 

Wymagania dodatkowe:

 

- legalny pobyt w USA wraz z pozwoleniem na podjęcie pracy,

 

- doświadczenie w pracy z dziećmi polskimi mieszkającymi za granicą,

 

- znajomość zasad funkcjonowania szkół przy placówkach dyplomatycznych poza granicami kraju,

 

- dyspozycyjność w ramach godzin i dni pracy – dysponowanie czasem w dni robocze w godzinach pracy Wydziału Konsularnego RP w Waszyngtonie oraz praca w soboty,

 

- umiejętność organizacji własnego warsztatu pracy,

 

- prawo jazdy oraz posiadanie samochodu,

 

- umiejętność pracy w zespole.

 

Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny i CV

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego

- kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego, (jeśli dotyczy)

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela

 

Oświadczenie kandydata:

 

- że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne ( dotyczy nauczycieli mianowanych i dyplomowanych)
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych - niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie - niekaralności karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379)

 

- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia postępowania.

 

Dokumenty przedkładane w formie kopii powinny byćpotwierdzone przez kandydata klauzulą„za zgodnośćz oryginałem”.

 

Osoba, która wygra konkurs będziezobowiązana przed podpisaniem umowy do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i wykonania badańlekarskich.

 

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 23 listopada 2017 roku do godziny 12.00 na adres: waszyngton@orpeg.pl  W temacie wiadomości należy wpisać: konkurs na stanowisko nauczyciela bibliotekarza.

 

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania konkursowego zostaną powiadomieni drogą mailową o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Waszyngton, 13 listopada 2017 r.

 

ZałącznikWielkość
Plik Konkurs - nauczyciel bibliotekarz.docx17.43 KB