Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2018/2019

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI

DO SZKOLNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO

PRZY AMBASADZIE RP w WASZYNGTONIE

ROK SZKOLNY 2018/2019

Do szkoły przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Do szkoły mogą być także przyjmowane dzieci obywateli polskich na stałe zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami do nauki oraz odpowiednimi warunkami kadrowymi.

Po zmianie Ustawy o Systemie Oświaty do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej, w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci 7-letnie (rocznik 2011), a następnie dzieci 6-letnie (rocznik 2012). Każde dziecko musi wykazać się znajomością języka polskiego w stopniu komunikatywnym oraz musi spełniać obowiązek szkolny w amerykańskim systemie edukacyjnym. 2 czerwca 2018 r. zostanie przeprowadzona rozmowa sprawdzająca znajomość języka polskiego (dokładna godzina zostanie podana w terminie późniejszym drogą mailową).

Zgłoszenie ucznia do szkoły odbywa się poprzez złożenie do kierownika szkoły wymaganych dokumentów:

1) wniosku o przyjęcie dziecka do SPK (załącznik nr 1)

2) kwestionariusza zgłoszeniowego ucznia (załącznik nr 2)

3) klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych  (załącznik nr 3)

4) oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych 
(załącznik nr 4 i 5)

5) oświadczenia rodzica/ prawnego opiekuna o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/ obowiązku nauki  (załącznik nr 6) 

6) zaświadczenia ze szkoły lokalnej, o której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu.

Podczas składania dokumentów rekrutacyjnych rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany okazać, celem potwierdzenia informacji zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym ucznia, następujących dokumentów: metryki urodzenia dziecka, paszportu dziecka (polskiego lub kraju, którego dziecko jest obywatelem) oraz paszportów lub dowodów osobistych rodziców/opiekunów prawnych.

UWAGA:  Przyjmowana będzie wyłącznie  pełna dokumentacja rekrutacyjna.

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających wymagane kryteria.

Zgłoszenia uczniów będą przyjmowane na terenie szkoły w dniach: 5 maja, 12 maja oraz 19 maja 2018 r. w godz. 9.00-9.45, w pokoju nauczycielskim (sala 134) w Longfellow Middle School, 2000 Westmoreland Street, Falls Church, VA 22043.

Można dokonać zgłoszenia ucznia poprzez wysłanie zeskanowanych dokumentów na następujący adres mailowy: waszyngton@orpeg.pl jednakże w takim przypadku oryginały wszystkich wymaganych dokumentów należy złożyć osobiście u kierownika SPK najpóźniej 2 czerwca w podanych wyżej godzinach.

W przypadku aplikowania do klas II-VIII SP, III G oprócz wymienionych dokumentów należy dołączyć kopię świadectwa ukończenia klasy programowo niższej. Uczniowie do tych klas będą przyjmowani jedynie w przypadku posiadania wolnych miejsc. SPK zastrzega sobie prawo przeprowadzenia egzaminu poziomującego ucznia. Dotyczy to tylko zgłoszeń nowych uczniów.

Aktualni uczniowie SPK przechodzą do klasy programowo wyższej na podstawie promowania i nie trzeba ich ponownie zapisywać.