REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO SZKOLNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO PRZY AMBASADZIE RP W WASZYNGTONIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ
DO SZKOLNEGO PUNKTU KONSULTACYJNEGO
PRZY AMBASADZIE RP w WASZYNGTONIE
ROK SZKOLNY 2018/2019

 

Uprzejmie informujemy, że rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się w dniach od 27 sierpnia do 6 września 2018 r.

Do szkoły przyjmowane są dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. Do szkoły mogą być także przyjmowane dzieci obywateli polskich na stałe zamieszkałych za granicą oraz dzieci osób niebędących obywatelami polskimi, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami do nauki oraz odpowiednimi warunkami kadrowymi.

O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów spełniających wymagane kryteria. Uczniowie będą przyjmowani jedynie w przypadku posiadania wolnych miejsc w danej klasie, ktora nie moze przekraczac 25 osob.

Zgłoszenia uczniów do klasy I – VIII szkoły podstawowoej oraz III gimnazjum można dokonać poprzez wysłanie zeskanowanych dokumentow (załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 oraz 6) na następujący adres mailowy: waszyngton@orpeg.pl jednakże oryginały wszystkich wymaganych dokumentów należy złożyć osobiście u kierownika SPK 8 września 2018 r. w godz. 9:45 – 10:30, w pokoju nauczycielskim 113 w Longfellow Middle School, 2000 Westmoreland Street, Falls Church, VA 22043.

1) wniosku o przyjęcie dziecka do SPK (załącznik nr 1)

2) kwestionariusza zgłoszeniowego ucznia (załącznik nr 2)

3) klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych  (załącznik nr 3)

4) oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych  (załącznik nr 4 i 5)

5) oświadczenia rodzica/ prawnego opiekuna o spełnianiu przez dziecko obowiązku szkolnego/ obowiązku nauki  (załącznik nr 6) 

6) zaświadczenia ze szkoły lokalnej, o której mowa w § 1 ust. 2 regulaminu.

Podczas składania dokumentów rekrutacyjnych rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany okazać, celem potwierdzenia informacji zawartych w kwestionariuszu zgłoszeniowym ucznia, następujących dokumentów: metryki urodzenia dziecka, paszportu dziecka (polskiego lub kraju, którego dziecko jest obywatelem) oraz paszportów lub dowodów osobistych rodziców/opiekunów prawnych.

UWAGA:  Przyjmowana będzie wyłącznie  pełna dokumentacja rekrutacyjna.

W przypadku aplikowania do klas II-VII SP, II-III G oprócz wymienionych dokumentów należy dołączyć kopię świadectwa ukończenia klasy programowo niższej. Każde dziecko musi wykazać się znajomością języka polskiego oraz musi spełniać obowiązek szkolny w amerykańskim systemie edukacyjnym.SPK zastrzega sobie prawo przeprowadzenia egzaminu poziomującego ucznia.

 

 

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Załącznik 1, 2, 3, 4, 5, 6.pdf349.85 KB