Nabór na stanowisko nauczyciela języka polskiego.

Kierownik Szkolnego Punktu Konsultacyjnego* przy Ambasadzie RP
w Waszyngtonie ogłasza nabór na stanowisko:

Nauczyciela języka polskiego

 

Wymiar czasu pracy: niepełny etat (6/26).

data rozpoczęcia pracy 1 września 2019 r.

I.     Wymagania niezbędne:

II.                Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

III.             (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.)

Art. 9. 1. Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która:

1) posiada wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje;

2) przestrzega podstawowych zasad moralnych;

3) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Opis kwalifikacji na stanowisko nauczyciela języka polskiego w szkole podstawowej jest zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575 z późn. zm.):

Zgodnie z  § 5. 2. i § 5. 3. ww. rozporządzenia - Kwalifikacje do nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkół podstawowych za granicą i liceach ogólnokształcących za granicą posiada osoba, która:

1.  ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego określone w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż. 20 godzin, lub

2.  ma kwalifikacje wymagane do nauczania języka obcego określone w § 12 ust. 1 pkt 1 lub ust. 2 pkt 1 lub 2, a ponadto ukończyła kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego zgodnie z planem nauczania uzupełniającego, w wymiarze nie mniejszym niż 160 godzin.

Wymagania dodatkowe

1.    wiedza na temat uwarunkowań pracy z dziećmi polskimi za granicą,

2.    doświadczenie w pracy z dziećmi wielojęzycznymi,

3.    umiejętność pracy w zespole,

4.    kreatywność i dostępność czasowa poza godzinami dydaktycznymi,

 

IV.        Wymagane dokumenty:

1.    list motywacyjny i życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej oraz zawierające następujące dane osobowe:imię (imiona)i nazwisko kandydata, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania,

2.    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i ukończone formy doskonalenia zawodowego poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia awansu zawodowego (jeśli dotyczy),

3.    poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazańzdrowotnych do wykonywaniapracy na stanowisku nauczyciela, 

IV. Podpisane oświadczenia kandydata:

-     oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

-     oświadczenie że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

-     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe;

-     oświadczenie,  że kandydat nie był karany  karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) zwanej dalej „KN”, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną o której mowa
w art. 76 ust. 1 pkt 4  KN a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 
140 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.);

-     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wskazuje się, iż podstawą przetwarzania danych osobowych kandydata
w niniejszym procesie rekrutacyjnym jest dobrowolna zgoda kandydata.
Z tych względów prosimy o załączenie do dokumentów rekrutacyjnych podpisanej klauzuli zgody, w następującym brzmieniu:

„Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Szkolny Punkt Konsultacyjny w Waszyngtonie adres 2224 Wyoming Ave NW, Washington, DC 20008wchodzący w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela języka polskiego. Zostałem(łam) poinformowany(a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem”.

Osoba, która wygra konkurs, będzie zobowiązana przed podpisaniem umowy do okazania oryginałów dokumentów złożonych w kopiach oraz ponadto do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności
z Krajowego Rejestru Karnego (Podstawa prawna: art. 10 ust. 8a KN) i wykonania bada
ń lekarskich.

 

Wszystkie dokumenty w formacie PDF należy przesłać pocztą elektroniczną do dnia 29 sierpnia 2019 roku do godziny 24.00 (uwaga: zmiana terminu składania ofert)  na adres:waszyngton@orpeg.pl W temacie wiadomości należy wpisać: nabór na stanowisko nauczyciela języka polskiego.

Kandydaci zakwalifikowani do postępowania zostaną powiadomieni drogą mailową
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Waszyngton, 23 sierpnia 2019 r.

 

*Zgodnie ze zmianą wprowadzoną Ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) szkolny punkt konsultacyjny z dniem 1 września 2019 r. stanie się szkoła polską, zgodnie z art. 77 ust.1 ww. ustawy. Przez szkołę polską - należy rozumieć szkołę przy przedstawicielstwie dyplomatycznym, urzędzie konsularnym lub przedstawicielstwie wojskowym Rzeczypospolitej Polskiej, która umożliwia uczniom uczęszczającym do szkół funkcjonujących w systemach oświaty innych państw uzupełnianie wykształcenia w zakresie szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planami nauczania dla szkół polskich

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Szkolny Punkt Konsultacyjny w Waszyngtonie adres2224 Wyoming Ave. NW, Washington, DC 20008wchodzący w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą  w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa, w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko nauczyciela języka polskiego.

Zostałem(łam) poinformowany (a), iż zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdym czasie. Mam świadomość, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

 

 

Data i odręczny podpis kandydata

 

                                                                                                                                             ………………………...

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZATRUDNIENIE W SZKOLNYM PUNKCIE KONSUTLATCYJNYM PRZY AMBASADZIE RP W WASZYNGTONIE WCHODZACYM W SKŁAD OŚRODKA ROZWOJU POLSKIEJ EDUKACJI ZA GRANICĄ

Wzwiązku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Powyższe zasady mają zastosowanie od 25 maja 2018r.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Szkolny Punkt Konsultacyjny przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie adres 2224 Wyoming Ave NW, Washington, DC 20008 wchodzący w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie, ul. Kielecka 43, 02-530 Warszawa.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Szkolnego Punktu Konsultacyjnego wchodzącego w skład  Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą za pomocą adresu e-mail iod@orpeg.pl.
 3. Administrator danych osobowych – Szkolny Punkt Konsultacyjny wchodzący Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5.  W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)                  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają
z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)                  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Ośrodkiem  Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Szkolny Punkt Konsultacyjny wchodzący w skład  Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
  ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu,
  oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 3. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. Jednocześnie - wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne
  z rezygnacją w udziale w procesie rekrutacji.
 4. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu
  w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym wchodzącym w skład Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 6. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.